Användarvillkor

Vid användning av webbsidorna godkänner du samtidigt de gällande användarvillkoren. Du är själv ansvarig för att hålla dig uppdaterad om villkoren. För användning av vår webbplats gäller nedanstående aktuella version av användarvillkoren.

1.            Webbsidornas tillgänglighet

Semper gör alltid sitt bästa för att säkerställa att webbsidorna ständigt är tillgängliga. Emellertid finns det risk för att det kortvarigt inte går att komma in på webbsidorna av tekniska skäl eller på grund av underhållsarbete och detta kan inträffa både med och utan föregående meddelande. Vi kan inte garantera användaren att webbplatsens innehåll är tillgängligt utan avbrott.  Semper förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra informationen på webbsidorna eller ändra i utbudet. 

2.            Upphovsrätt

Allt innehåll på våra webbsidor är upphovsrättsligt skyddat. Det är inte tillåtet att kopiera, ändra, sälja, distribuera eller sprida webbsidorna och material på sidorna (bilder, text, grafik, tabeller, produktfotografier, videofilmer, musik, databaser), varken helt eller delvis, utan uttryckligt tillstånd från Semper. Användning av materialet är endast tillåten om det ges uttryckligt tillstånd på webbsidornas enskilda undersidor.

3.            Sempers ansvar

3.1         Riktlinjer

Användning av webbsidorna och informationen på webbsidorna sker på användarens eget ansvar.

I händelse av underlåtelse från Sempers sida att uppfylla en väsentlig avtalsförpliktelse, dvs. en förpliktelse som måste fullgöras för att avtalets mål skall ernås, begränsas användarens skadeståndsanspråk till ersättningen för avtalstypiska, förutsebara skador. Ovanstående begränsningar gäller även för Sempers juridiska ombud och ställföreträdande ombud om anspråk riktas direkt mot dem.

Undantaget från ovanstående begränsningar är anspråk enligt produktansvarslagen och skadeståndsanspråk för dödsfall och personskada eller skada som orsakats av försumlighet, uppsåtligt eller grovt åsidosättande av förpliktelser.

Oaktat dessa riktlinjer gäller även följande villkor.

3.2         Ansvar för eget innehåll och tillgänglighet

Allt innehåll som ställs till användarens förfogande på webbsidorna har sammanställts med största noggrannhet. Dock lämnar Semper inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) för att informationen som publiceras på webbsidorna under www.organix.se är korrekt, fullständig, tillförlitlig eller aktuell.

Ansvar för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppstått till följd av besök på webbsidorna, av användning av information, dokument, anvisningar eller rekommendationer som publicerats på dessa webbsidor eller av att webbsidorna kortvarigt inte varit tillgängliga kan endast åläggas Semper i enlighet med riktlinjerna under punkt 3.1.

3.3         Ansvar för tredje parts innehåll, framför allt vid länkning till tredje parts webbsidor

Våra webbsidor innehåller elektroniska hänvisningar (länkar) till externa webbsidor som tillhandahålls av tredje part. Syftet med dessa länkar är uteslutande att tillhandahålla information och ge ytterligare service till användare av våra webbsidor utan att vi för den sakens skull rekommenderar, instämmer med eller stöder det länkade innehållet eller önskar göra det till vårt eget. Vid tidpunkten för vår länkning till webbsidorna hade vi ingen kännedom om lagstridigt innehåll på de länkade webbsidorna. Semper har inget inflytande över vare sig utformningen eller uppdateringen av innehållet på de länkade webbsidorna. Ansvaret för utformningen av och innehållet på de länkade webbsidorna faller helt och fullt på leverantören eller ägaren av dessa sidor. Vi varken lämnar några garantier eller påtar oss något ansvar för att de länkade webbsidornas utformning och innehåll är beständigt, korrekt, fullständigt, aktuellt eller lagligt och ansvar kan endast åläggas Semper i enlighet med riktlinjerna under punkt 3.1. Om du upptäcker en lagöverträdelse ber vi dig kontakta oss så att vi kan ta bort eventuella lagstridiga länkar. 

4.            Anlitande av tredje part

Semper har rätt att inom ramarna för användaravtalet anlita tredje part för inkassering av utestående fordringar och för infordran av tjänster som skall utföras av användaren.

5.            Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i detta avtal

Semper har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter i detta avtal till tredje part utan särskilt meddelande.

6.         Dataskydd/personuppgifter

Information om insamling och behandling av dina personuppgifter vid användning av webbsidorna finns i vår integritetspolicy.

7.         Ändringar och tillägg i enskilda villkor

Semper kan vid var tid ändra dessa användarvillkor. Ändringar och tillägg i dessa användarvillkor kan utföras av  Semper utan särskilt meddelande. Dessa ändringar och tillägg träder i kraft omedelbart efter att de tillkännagivits vid användarens första besök på webbsidorna. Gällande användarvillkor är alltid de villkor som trätt i kraft vid tidpunkten för webbsidornas användning.